کنوانسیون های بین المملی

کنوانسیون های بین المملی

  • 13 فوریه 2022
  • Mohsen Hasanpour
  • 0

برای فعالیت در هر حوزه ای نیاز است تا یکسری قوانینی وضع شود. وجود این قوانین باعث می شود تا کارها با نظم خاصی انجام شود و از انجام کارهای غیرقانونی خودداری شود. در پست های گذشته درباره برخی از واژه های پرکاربرد در حوزه حمل و نقل نظیر فورواردها و متصدیان حمل و نقلی […]